Program Panel 2013+

 

Od 11. ledna 2013 bude Státní fond rozvoje bydlení přijímat žádosti do programu nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Program nahradí předchozí dotaci komerčních úvěrů přímo nízkoúročený úvěrem, který bude poskytovat SFRB.


Nové nařízení vlády č. 468/2012 Sb., kterým se řídí podmínky pro poskytování zvýhodněných úvěrů na opravy a modernizace bytových domů bez rozdílu technologie výstavby, nabude účinnosti 11. ledna 2013. Od tohoto data začne Fond přijímat žádosti o úvěry. Žádost mohou podávat vlastníci bytového fondu bez rozdílu vlastnictví, tedy jak právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ.
Nízkoúročené úvěry bude poskytovat přímo SFRB. Úroková sazba bude odvozena od výše Evropské referenční sazby, která je 1,09% p.a. Konečný úrok bude vypočten podle bonity žadatele a splnění podmínky de minimis. Úrok bude fixován po celou dobu splácení, kterou je možno sjednat až na 30 let. Úvěr může krýt až 90% rozhodných výdajů. Žadatel musí podat žádost před zahájením prací a podmínkami nařízení vlády je vázán po dobu 5 let, tedy minimálně po tuto dobu musí dům sloužit k bydlení. U programu se předpokládá běžné zajištění, nejčastěji formou ručitelského závazku.
Program naplňuje vládní Koncepci bydlení zachováním státní investiční podpory revitalizace bytového fondu jako investici do budoucnosti, která zároveň nebude závislá na státním rozpočtu. Pro žadatele bude program minimálně stejně výhodný jako dříve poskytovaná dotace k úrokům. Příjemce podpory získá úvěr za nižší úrok než je v současnosti dostupný
na trhu a navíc fixovaný po celou dobu splácení“,
uvedl ředitel Fondu, Ing. Jiří Koliba:
Modelový příklad výpočtu:
Při celkových investičních nákladech 6 mil. Kč a výši úvěru 5 mil. Kč s úrokem 1,09% p.a. na 20 le,t získá žadatel proti komerčnímu úvěru v aktuální výši 3,5% p.a. výhodu v podobě celkové úspory 1,41 mil. Kč.
Celkem je výše státní podpory 28% (úspora na úrocích za dobu splatnosti úvěru).
Úvěr lze využít pro opravy poruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader, opravy společných prostor.
SFRB bude klást důraz na to, aby byly opravy a modernizace komplexní, ve vlastním zájmu žadatelů. Při posuzování žádostí bude rozhodující stav domu a potřebnost oprav, tzn., pokud žadatel požádá o úvěr na zateplení domu, ale nemá například vyhovující hydroizolaci spodní stavby nebo nemá dosud odstraněny statické poruchy nosné konstrukce, bude možné úvěr poskytnout pouze v případě, že rozsah oprav a modernizací bude rozšířen o tyto nezbytné opravy. Pokud žadatel doloží, že jejich provedení není potřeba může žádat o poskytnutí úvěru na financování i dílčích prací, např. na opravu balkónů, střechy nebo pouze na modernizaci výtahu.
Fond vyčlenil ze schváleného rozpočtu na rok 2013 částku 210 milionů korun pro nastartování programu: „Jsme si vědomi vysoké podinvestovanost bytového fondu. Bude-li zájem vlastníků bytů převyšovat plánovaný objem, je SFRB připraven v rámci svých zdrojů vyčlenit na podporu programu až 1 mld. Kč ročně. Souběžně s programem Panel 2013+ připravujeme spuštění obdobného programu z projektu JESSICA, k jehož financování využíváme prostředků strukturálních fondů v pilotním objemu 600 mil. Kč. “, doplnil k otázce financování ředitel SFRB, ing. Jiří Koliba.
Na stránkách SFRB je kompletně zveřejněna metodika k žádosti, praktická příručka pro žadatele, slovníček pojmů a další potřebné informace. Žádosti se předkládají ve dvou krocích, aby měli žadatelé čas na zajištění potřebné dokumentace.
Program není časově omezen, žádosti budou přijímány průběžně. V každém roce bude možné schválit žádosti a uzavřít úvěrové smlouvy pouze do výše schváleného rozpočtu Fondu. O tom zda bude žádost zařazena do požadovaného období, nebo bude posunuta do dalšího období, bude žadatel informován.
Fond bude průběžně informovat o aktuální výši zbývajících volných finančních prostředků v aktuálním roce. 

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media