Program Panel 2013+

 

Od 11. ledna 2013 bude Státní­ fond rozvoje bydlení­ přijí­mat žádosti do programu ní­zkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Program nahradí­ předchozí­ dotaci komerční­ch úvěrů pří­mo ní­zkoúročený úvěrem, který bude poskytovat SFRB.


Nové naří­zení­ vlády č. 468/2012 Sb., kterým se ří­dí­ podmí­nky pro poskytování­ zvýhodněných úvěrů na opravy a modernizace bytových domů bez rozdí­lu technologie výstavby, nabude účinnosti 11. ledna 2013. Od tohoto data začne Fond přijí­mat žádosti o úvěry. Žádost mohou podávat vlastní­ci bytového fondu bez rozdí­lu vlastnictví­, tedy jak právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ.
Ní­zkoúročené úvěry bude poskytovat pří­mo SFRB. Úroková sazba bude odvozena od výše Evropské referenční­ sazby, která je 1,09% p.a. Konečný úrok bude vypočten podle bonity žadatele a splnění­ podmí­nky de minimis. Úrok bude fixován po celou dobu splácení­, kterou je možno sjednat až na 30 let. Úvěr může krýt až 90% rozhodných výdajů. Žadatel musí­ podat žádost před zahájení­m prací­ a podmí­nkami naří­zení­ vlády je vázán po dobu 5 let, tedy minimálně po tuto dobu musí­ dům sloužit k bydlení­. U programu se předpokládá běžné zajištění­, nejčastěji formou ručitelského závazku.
Program naplňuje vládní­ Koncepci bydlení­ zachování­m státní­ investiční­ podpory revitalizace bytového fondu jako investici do budoucnosti, která zároveň nebude závislá na státní­m rozpočtu. Pro žadatele bude program minimálně stejně výhodný jako dří­ve poskytovaná dotace k úrokům. Pří­jemce podpory zí­ská úvěr za nižší­ úrok než je v současnosti dostupný
na trhu a naví­c fixovaný po celou dobu splácení­",
uvedl ředitel Fondu, Ing. Jiří­ Koliba:
Modelový pří­klad výpočtu:
Při celkových investiční­ch nákladech 6 mil. Kč a výši úvěru 5 mil. Kč s úrokem 1,09% p.a. na 20 le,t zí­ská žadatel proti komerční­mu úvěru v aktuální­ výši 3,5% p.a. výhodu v podobě celkové úspory 1,41 mil. Kč.
Celkem je výše státní­ podpory 28% (úspora na úrocí­ch za dobu splatnosti úvěru).
Úvěr lze využí­t pro opravy poruch domů, pro sní­žení­ energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader, opravy společných prostor.
SFRB bude klást důraz na to, aby byly opravy a modernizace komplexní­, ve vlastní­m zájmu žadatelů. Při posuzování­ žádostí­ bude rozhodují­cí­ stav domu a potřebnost oprav, tzn., pokud žadatel požádá o úvěr na zateplení­ domu, ale nemá napří­klad vyhovují­cí­ hydroizolaci spodní­ stavby nebo nemá dosud odstraněny statické poruchy nosné konstrukce, bude možné úvěr poskytnout pouze v pří­padě, že rozsah oprav a modernizací­ bude rozší­řen o tyto nezbytné opravy. Pokud žadatel doloží­, že jejich provedení­ není­ potřeba může žádat o poskytnutí­ úvěru na financování­ i dí­lčí­ch prací­, např. na opravu balkí³nů, střechy nebo pouze na modernizaci výtahu.
Fond vyčlenil ze schváleného rozpočtu na rok 2013 částku 210 milionů korun pro nastartování­ programu: "Jsme si vědomi vysoké podinvestovanost bytového fondu. Bude-li zájem vlastní­ků bytů převyšovat plánovaný objem, je SFRB připraven v rámci svých zdrojů vyčlenit na podporu programu až 1 mld. Kč ročně. Souběžně s programem Panel 2013+ připravujeme spuštění­ obdobného programu z projektu JESSICA, k jehož financování­ využí­váme prostředků strukturální­ch fondů v pilotní­m objemu 600 mil. Kč. ", doplnil k otázce financování­ ředitel SFRB, ing. Jiří­ Koliba.
Na stránkách SFRB je kompletně zveřejněna metodika k žádosti, praktická pří­ručka pro žadatele, slovní­ček pojmů a další­ potřebné informace. Žádosti se předkládají­ ve dvou krocí­ch, aby měli žadatelé čas na zajištění­ potřebné dokumentace.
Program není­ časově omezen, žádosti budou přijí­mány průběžně. V každém roce bude možné schválit žádosti a uzavří­t úvěrové smlouvy pouze do výše schváleného rozpočtu Fondu. O tom zda bude žádost zařazena do požadovaného období­, nebo bude posunuta do další­ho období­, bude žadatel informován.
Fond bude průběžně informovat o aktuální­ výši zbývají­cí­ch volných finanční­ch prostředků v aktuální­m roce. 

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media