Zelená úsporám

Odkaz: http://www.zelenausporam.cz/

Ministerstvo životní­ho prostředí­ rozhodlo, že dne 24. srpna 2010 od 15.00 hodin dočasně přerušuje přijí­mání­ žádostí­ pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Všechny již přijaté projekty budou řádně zadministrovány.

Všechny přijaté žádosti v programu Zelená úsporám o podporu jsou průběžně administrovány. Vzhledem ke stále probí­hají­cí­ kontrole žádostí­ nebude program otevřen 1. února 2011.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací­ zdrojů na vytápění­ s využití­m obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcí­ch i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní­ zateplování­ rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění­ za ní­zkoemisní­ zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do ní­zkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivní­m energetickém standardu.

Česká republika zí­skala na tento Program finanční­ prostředky prodejem tzv. emisní­ch kreditů Kjí³tského protokolu o snižování­ emisí­ sklení­kových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.

 

 

 

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období­ od vyhlášení­ programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijí­mány do konce trvání­ Programu, nebo do vyčerpání­ finanční­ch prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací­ opatření­, tak po ní­, nebude však možné žádat o podporu opatření­ dokončených před vyhlášení­m Programu. Podporu je možné poskytnout na zaří­zení­ instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální­ rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v pří­padě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Základní­ členění­ Programu

Program je členěn do tří­ základní­ch oblastí­ podpory:

A. Úspora energie na vytápění­

B. Výstavba v pasivní­m energetickém standardu

C. Využití­ obnovitelných zdrojů energie pro vytápění­ a pří­pravu teplé vody

D. Dotační­ bonus za vybrané kombinace opatření­

některé kombinace opatření­ jsou zvýhodněny dotační­m bonusem (pouze při současném podání­ žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití­ ví­ce z uvedených kombinací­)

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli o o podporu jsou vlastní­ci a stavební­ci rodinných a bytových domů, kteří­ dům využí­vají­ k bydlení­ nebo k poskytování­ bydlení­ třetí­m osobám, tedy :

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media