DOTACE Evropské unie - Výzva č. 37 IROP

Výzva č. 37 pro energetické úspory v bytových domech II

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

 

Ministerstvo pro mí­stní­ rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016 37. výzvu k podávání­ žádostí­ o podporu z Integrovaného regionální­ho operační­ho programu, specifického cí­le 2.5 "Sní­žení­ energetické náročnosti v sektoru bydlení­".
Podpora je poskytována pro bytové domy na území­ ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření­ program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí­ dům se 4 a ví­ce byty, ve kterém ví­ce než polovina podlahové plochy odpoví­dá požadavkům na bydlení­ a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispí­vají­ k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tí­m zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplení­m obvodových konstrukcí­ a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci další­ch systémů pro zí­skání­ energie. Žadateli mohou být vlastní­ci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikají­cí­ch) a společenství­ vlastní­ků jednotek. 
Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální­ rozvoj, národní­ spolufinancování­ činí­ max. 5, 25 mld. Kč. Maximální­ výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální­ výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media